21 تیر

بهترین الگوریتم بهینه سازی فرا ابتکاری کدام است؟!

برای خیلی از افراد این سوال نسبتاً غیردقیق پیش آمده که از میان انبوهی الگوریتم بهینه سازی فرا ابتکاری (Metaheuristic) نظیر الگوریتم ژنتیک، تراکم ذرات (پرندگان)، قورباغه جهنده، کلونی مورچه، …