شبکه عصبی MLP

پیش نمایش اول:

پیش نمایش دوم:

پیش نمایش سوم:

پیش نمایش چهارم:

پیس نمایش پنجم:

 

پیش نمایش ششم:

 

پیشنمایش هفتم:

ماشین یادگیرنده بردار پشتیبان

 

پیش نمایش درس اول:

پیش نمایش درس دوم:

پیش نمایش درس سوم:

پیش نمایش درس چهارم:

پیش نمایش درس پنجم:

الگوریتم ژنتیک

پیش نمایش درس اول:

 

پیش نمایش درس دوم:

پیش نمایش حل مسئله n وزیر:

 

مقدمات متلب 

پیشنمایش دوه: